ការតាំងពិព័រណ៍និងសកម្មភាព

e9e4c459
ការតាំងពិព័រណ៍និងសកម្មភាព

តោះមកជុំគ្នានៅ Makeup នៅទីក្រុងញូវយ៉ក នៅថ្ងៃទី 20 និង 21 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023។លេខស្តង់កំពុងរង់ចាំការអាប់ដេត។