កិត្តិយស និងវិញ្ញាបនបត្រ

ដំបូង

SMETA

ទំ២

TUV AUDIT

ទំ៣

FSC

ទំ ៤

ISO9001

ទំ ៥

ការធ្វើតេស្តបរិស្ថាន

ទំ ៦

100% ការធ្វើតេស្ត Biodegardable

cer

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានត្រួតពិនិត្យ